Last refresh UTC

{{lastrefresh}}

Next refresh UTC

{{nextrefresh}}

Total LSK forged

{{rewards|number:2}}

Address

Rewards

Paid

To pay

Address:

{{acc.address}}

Rewards:

{{acc.received+acc.pending|number:6}}

Paid:

{{acc.received|number:6}}

To pay:

{{acc.pending|number:6}}